Glanon groupoids

Article: 
Glanon groupoids
Authors: 
Madeleine Jotz, Mathieu Stiénon, Ping Xu
Journal: 
Preprint
Year: 
2011
URL: 
http://arxiv.org/abs/1109.5011